Všeobecné obchodní podmínky D5T5

(verze 1/2018, účinná od 1. 1. 2019)

 

 

1.    ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky") stanoví základní práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním produktů a služeb zákazníkům, nabízených na webech www.d5t5.cz nebo www.d5t5.com (dále jen „Web“) či jejich prostřednictvím provozovatelem Webu v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

 2. Produkty a službami se rozumí zejména nabízení užití softwarového produktu, určeného pro komunikaci s vozy Volvo přes OBD zásuvku s využitím standardního diagnostického kabelu DiCE, který je nutný pro použití originální diagnostiky Volvo Vida (dále jen „VDASH“) či služeb/produktů s VDASH souvisejících či VDASH využívajících (dále „Dílčí služby“).

 3. Autorem VDASH, provozovatelem Webu a poskytovatelem VDASH a Dílčích služeb je společnost D5T5 s.r.o. se sídlem Smetanova 552, 473 01 Nový Bor, IČO 03175421, DIČ CZ03175421, zapsaná u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 228284 (dále jen „D5T5“).

 

2.    SMLUVNÍ VZTAH

 1. Softwarový produkt VDASH je možné užívat pouze na základě řádně uzavřené licenční smlouvy (LICENČNÍ SMLOUVA PRO UŽITÍ SOFTWARE VDASH) způsobem tam uvedeným (dále jen „LS“).

 2. Dílčí služby poskytuje D5T5 prostřednictvím svého pracovníka na základě učinění objednávky a jejího přijetí D5T5. V případě užití Dílčí služby užívá VDASH pro instalaci dílčí funkcionality vozidla zákazníka výlučně pracovník D5T5, nikoliv samotný zákazník. Poskytnutí Dílčí služby se řídí individuální dohodou mezi zákazníkem a D5T5 a těmito Obchodními podmínkami. V případě rozporu mezi Obchodními podmínkami a individuální písemnou dohodou mají přednost ujednání obsažená v takové individuální písemné dohodě.

 3. D5T5 je po uzavření LS či individuální dohody povinna poskytnout zákazníkovi funkcionality VDASH či Dílčí služby ve sjednaném rozsahu. Zákazník je povinen uhradit D5T5 sjednanou cenu.

 4. D5T5 není povinna přijmout objednávku pro poskytnutí LS či Dílčích služeb. Jde zejména o případy, kdy:
  • zákazník v minulosti neplnil své povinnosti při odběru jiných Dílčích služeb či povinnosti vyplývající z LS (např. neuhradil sjednanou cenu);
  • zákazník objednává Dílčí službu se zjevně experimentální funkcí (či takovou Dílčí službu za experimentální D5T5 označí), a D5T5 má pochybnosti, zda zákazník Dílčí službě rozumí a je odborníkem v daném oboru. Experimentální Dílčí služby jsou určeny pouze pro profesionály (autoservisy aj.), i pokud je tito užívají i pro vlastní potřebu a/nebo jako nepodnikatelé.

 5. Užitím VDASH nebo využitím Dílčích služeb zákazník tyto Obchodní podmínky přijímá a uznává jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena ze strany D5T5 či zákazníka na základě LS či individuální dohody. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že tyto Obchodní podmínky se použijí vždy, nebyly-li mezi D5T5 a zákazníkem dohodnuty jiné podmínky, které použití těchto Obchodních podmínek explicitně vyloučí, a jsou nedílnou součástí LS či příslušné individuální dohody.

 

3.    CENA SLUŽEB A ZPŮSOB ÚHRADY

 1. Ceník za jednotlivé úkony ve VDASH včetně platebních podmínek a fakturačního procesu je zpřístupněn oprávněným uživatelům po přihlášení do VDASH.

 2. Cena za Dílčí služby je sjednávána v individuální dohodě mezi zákazníkem a D5T5. Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je zákazník povinen uhradit celou cenu objednaných Dílčích služeb po realizaci služby platebními metodami akceptovanými D5T5.

 3. Mezi akceptované platební metody pro úhradu Dílčích služeb, základního registračního poplatku VDASH či dobití kreditů VDASH v rámci kreditového systému patří: 
 1. V případě bezhotovostní platby je zákazník povinen hradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek zákazníka uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet D5T5.

 2. V případě prodlení s úhradou ceny ze strany zákazníka je zákazník povinen zaplatit D5T5 úroky z prodlení ve výši 0,05% z příslušné dlužné částky za každý den prodlení, do zaplacení. D5T5 je oprávněn požadovat po zákazníkovi složení přiměřené zálohy na cenu Dílčí služby.

 3. Pokud dojde k odstoupení od poskytování služeb VDASH nebo předčasnému ukončení poskytování VDASH v souladu se zákonem, LS či individuální dohodou nebo těmito Obchodními podmínkami z důvodu nikoliv na straně zákazníka, má zákazník nárok na vrácení ceny nevyčerpaných služeb VDASH (nevyužitých kreditů z kreditového systému).

 

4.    LIMITACE ODPOVĚDNOSTI

 1. VDASH a Dílčí služby jsou určeny pouze pro profesionální a uvědomělé uživatele a D5T5 striktně doporučuje dbát pokynů v aktualizacích VDASH či sdělených D5T5. Veškeré užití VDASH (i s ohledem na možný dopad na záruku vozidla) či Dílčí služby doporučuje D5T5 dopředně konzultovat s prodejcem/výrobcem daného vozidla. D5T5 za případnou újmu vzniklou zákazníkovi či třetí osobě užitím (zejména převážně diagnostického nástroje VDASH) neodpovídají.

 2. Zákazník je odpovědný za to, aby se se způsobem užití VDASH důkladně seznámil a na případné nejasnosti se dotázal D5T5.

 3. Uzavřením LS či individuální dohody na Dílčí služby zákazník bere na vědomí, že VDASH či samotná Dílčí služba může obsahovat experimentální funkce či beta-verze funkcí (je-li to z popisu služby či funkce zjevné či jestliže ji za takovou D5T5 označí). Objednání instalace takové funkce prostřednictvím VDASH či prostřednictvím Dílčí služby činí zákazník na vlastní nebezpečí. Vzhledem k povaze takové služby není D5T5 odpovědný za případnou újmu způsobenou takovou funkcí.

 4. Není-li v písemné smlouvě se zákazníkem výslovně uvedeno jinak, prohlašuje zákazník, že smlouvu uzavírá v souvislosti se svou podnikatelskou nebo profesní činností, či jinou činností vyplývající ze zákona. VDASH a Dílčí služby jsou určeny pouze pro profesionály (autoservisy aj.), i pokud je tito užívají i pro vlastní potřebu a/nebo jako nepodnikatelé.

 

5.    ODSTOUPENÍ, REKLAMACE A STÍŽNOSTI

 1. Vzhledem k charakteru dodávaného produktu či služby (software VDASH a jeho funkcionality či Dílčí služby jsou digitálním obsahem předaným nikoli na hmotném nosiči) nemá zákazník po instalaci příslušné funkcionality do vozidla prostřednictvím VDASH či prostřednictvím Dílčí služby právo odstoupit od smlouvy.

 2. Vůči D5T5 je možno uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním VDASH a Dílčích služeb (dále jen „Reklamace"). Reklamaci je zákazník povinen oznámit neprodleně po zjištění závadných skutečností a tyto přesně specifikovat D5T5.

 3. D5T5 provede příslušná šetření a na jejich základě vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. V případě instalace příslušné funkcionality do vozidla samotným zákazníkem (zejm. prostřednictvím VDASH, tzv. samoinstalace) je zákazník povinen jednoznačně prokázat D5T5 nefunkčnost či disfunkčnost příslušné funkcionality, jinak bude Reklamace vždy vyhodnocena jako neoprávněná.

 4. Pokud D5T5 vyhodnotí Reklamaci jako oprávněnou, provede úkony, kterými odstraní závadný stav, uvede vozidlo do původního stavu, je-li to vzhledem k provedeným úkonům možné a nákladově efektivní (při zohlednění limitace odpovědnosti). D5T5 provádí úkony přednostně vzdáleným přístupem či na dálku v součinnosti se zákazníkem.

 5. Při vyhodnocení Reklamace jako oprávněné dále D5T5 vrátí příslušnou cenu zákazníkovi (ve VDASH vrácením příslušného kreditu v rámci kreditového systému). V případě samoinstalace zákazníkem je pro vrácení příslušné ceny zákazník povinen jednoznačně prokázat D5T5 uvedení vozidla do původního stavu, resp. odinstalaci uhrazené a oprávněně reklamované funkcionality.

 6. Reklamace bude vyřízena (posouzení oprávněnosti, odstranění závadného stavu) pokud možno bezodkladně, standardně do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se D5T5 se zákazníkem písemně nedohodne na lhůtě delší.

 7. Reklamaci nelze vyhodnotit jako oprávněnou v následujících případech:

  • D5T5 nebylo ze strany zákazníka umožněno ověřit zjištěné skutečnosti na vozidle neprodleně po jejich oznámení D5T5;
  • Došlo-li v mezidobí k úpravě/opravě/odstranění vad (či pokusu) na pokyn zákazníka jinou odbornou osobou, třetí osobou či zákazníkem samotným bez souhlasu D5T5;

 8. Pokud D5T5 vyhodnotí Reklamaci jako neoprávněnou, informuje o tom zákazníka bez zbytečného odkladu.

 

6.    MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ A DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. D5T5 není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

 2. Byť VDASH a Dílčí služby nejsou určeny pro spotřebitele, ale jsou zákazníkem objednávány v souvislosti se svou podnikatelskou nebo profesní činností, či jinou činností vyplývající ze zákona, D5T5 z opatrnosti informuje, že:

  • případné vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje D5T5 prostřednictvím elektronické adresy  order@d5t5.com. Informaci o vyřízení stížnosti zašle D5T5 na elektronickou adresu spotřebitele.
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs;
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 3. D5T5 je oprávněna ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

 

7.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A MLČENLIVOST

 1. D5T5 zajišťuje provoz a distribuci VDASH, je správcem osobních údajů oprávněných uživatelů VDASH (dále také „správce“), a tímto informuje oprávněné uživatele o zpracování jejich osobních údajů a právech oprávěných uživatelů v souladu s čl. 12 Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení GDPR").

Kontaktní email: order@d5t5.com

Kontaktní telefon: +420 774 570 383 (Po-Pá 9:00 - 16:00)

Kontaktní adresa: D5T5 s.r.o., Svojkov 139, 471 53 Svojkov, Czech Republic

 1. Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem nebo ke zpracování v souladu s platnými právními předpisy. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností D5T5 je nezbytné pro zajištění registrace ve VDASH a provozu VDASH.
 2. Účely zpracování:

- jednání o smluvním vztahu (předkontraktační fáze)

- plnění licenční smlouvy a zajištění přístupu do VDASH

- marketingové akce

 1. Kategorie osobních údajů:

- adresní a identifikační údaje: jméno, příjemní, adresa, IČO, DIČ

- kontaktní údaje: kontaktní adresa, e-mailová adresa, číslo telefonu

- další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. bankovní spojení)

- další údaje poskytnuté v rámci uděleného souhlasu subjektu údajů

- historie aktivit uživatele ve VDASH

 1. Příjemci osobních údajů jsou následující subjekty:

- servisní partneři, dodavatelé, externí právní zastoupení, orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako správcové či zpracovatelé, pokud je to nezbytné pro plnění zákonné povinnosti D5T5

Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění licenční smlouvy, resp. po dobu trvání registrace ve VDASH podle toho, který okamžik nastane později.

 1. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má vůči správci právo:

- požadovat přístup k osobním údajům,

- na opravu osobních údajů,

- na vymazání osobních údajů,

- na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost osobních údajů a

- právo namítat proti zpracovávání osobních údajů.

Tato práva si Subjekt údajů může uplatnit kontaktováním společnosti D5T5:

- písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti,

- elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo

- telefonicky na výše uvedeném čísle.

 1. Společnost D5T5 upozorňuje, že právo na vymazání osobních údajů nelze brát jako absolutní, pokud bude muset D5T5 splnit zákonné a archivační povinnosti, nebo uchovat údaje pro výkon nebo obhajobu právních nároků, může D5T5 žádost na výmaz odmítnout.

 2. Na vyřízení žádosti má D5T5 s ohledem na složitost systému čtrnáct (14) dní a veškeré informace jsou poskytovány bezplatně. Pouze pokud by četnost žádostí jednoho subjektu překročila únosnou míru, je D5T5 oprávněna požadovat přiměřenou úhradu ve formě administrativního poplatku nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 3. Subjekt údajů má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR, nebo příslušnými právními předpisy.

 4. Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy.

 

8.    SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Oznámení a sdělení vůči D5T5 je zákazník povinen činit písemně či jiným způsobem v těchto Obchodních podmínkách stanoveným. V ryze operativních záležitostech lze nicméně komunikovat elektronickou poštou bez zaručeného elektronického podpisu. Je-li oznámení nebo sdělení zasíláno poštou, považuje se za doručené též, odmítne-li je adresát převzít, nevyzvedne-li si je adresát do 5 (pěti) dnů od jeho uložení v poštovní provozovně poté, co nebyl zastižen na doručovací adrese, anebo marným pokusem o doručení, neexistuje-li doručovací adresa nebo nezdržuje-li se adresát na doručovací adrese.

 2. Oznámení a sdělení se zasílají na doručovací adresy stran, kterými jsou adresy uvedené v objednávce či v systému VDASH. D5T5 i zákazník jsou oprávněni změnit doručovací adresu písemným oznámením druhé straně.

 3. Pokud vztah založený LS či individuální dohodou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není zákazník, který by se ukázal být spotřebitelem (byť VDASH a Dílčí služby nejsou pro spotřebitele určeny), zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

 4. Pro případ, že se jakékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek stane neplatným či protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Neplatná a/nebo protiprávní ustanovení budou bezodkladně nahrazena zákonnou a platnou verzí.

 5. Všechny vztahy a situace D5T5 a zákazníka vyplývají z LS či individuální dohody a těchto Obchodních podmínek. Vztahy a situace v těchto Obchodních podmínkách neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

 6. D5T5 je oprávněna tyto Obchodní podmínky kdykoli změnit, a to zveřejněním změn nebo nového znění na Webu. Změny Obchodních podmínek nemohou nabýt účinnosti dříve než 15 (patnáct) dnů ode dne jejich zveřejnění způsobem podle předchozí věty. Je proto v zájmu zákazníka sledovat aktuální znění těchto Obchodních podmínek na Webu.

 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2019